ΚΨΑ384

Οι ψυχολογικές λειτουργίες που εμπλέκονται στη διεργασία της μάθησης

Στο σεμινάριο θα συζητηθούν οι αναπτυξιακές, γνωστικές και κοινωνικο-πολιτισμικές όψεις της μάθησης. Συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στις θεωρίες των Gibson, Piaget, Vygotsky, Bruner, Valsiner και Hatano σχετικά με την ψυχολογία της μάθησης, εξηγώντας τις όψεις δύο μεγάλων ρευμάτων, του λειτουργισμού και του κονστρουκτιβισμού. Έμφαση θα δοθεί στην εννοιολογική ανακατασκευή που συμβαίνει κατά τη διαδικασία της μάθησης. Επίσης, θα συζητηθεί ο ρόλος της αντίληψης, της μνήμης, της φαντασίας και της σημειωτικής λειτουργίας στη διεργασία της μάθησης, από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία. Οι φοιτητές θα εκπονήσουν γραπτή εργασία που θα βασίζεται σε εμπειρικές μελέτες – δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά - από το χώρο της Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας της Μάθησης και της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας.