ΚΨΑ372

Στενή και ευρεία κοινωνικοποίηση κατά την ανάπτυξη των εφήβων

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της έννοιας της κοινωνικοποίησης, μέσα σε δύο είδη πολιτισμικού πλαισίου, αυτού που προάγει την στενή κοινωνικοποίηση και εκείνου που προάγει την ευρεία κοινωνικοποίηση. Επίσης, στόχος είναι η αποσαφήνιση των ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα σε πολιτισμούς, ως προς τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στην κοινωνικοποίηση των εφήβων, κατά την αναπτυξιακή διεργασία αυτονόμησης και συγκρότησης της ταυτότητάς τους. Οι πολιτισμοί που χαρακτηρίζονται από ευρεία κοινωνικοποίηση δίδουν έμφαση στις ατομικές διαφορές και προωθούν την ατομικότητα, την ανεξαρτησία και την έκφραση του Εαυτού (Arnett, 1995). Αντιθέτως, πολιτισμοί που χαρακτηρίζονται από μία στενή κοινωνικοποίηση, δίνουν έμφαση στην εγγύτητα με τους σημαντικούς άλλους, ορίζουν την υποταγή στην ομάδα και τη συμμόρφωση σε κανόνες ως ύψιστες αξίες και αποθαρρύνουν τυχόν αποκλίσεις από τις πολιτισμικές προσδοκίες.