ΚΨΑ370

Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη στην εφηβεία: διεργασίες συγκρότησης της ταυτότητας

Στο σεμινάριο θα εστιάσουμε στις αναπτυξιακές διεργασίες αφενός της δημιουργίας συναισθηματικών δεσμών, αφετέρου της αυτονόμησης - ανεξαρτητοποίησης των εφήβων, διεργασίες που σταδιακά οδηγούν στη συγκρότηση της ταυτότητας και στην ανάληψη ρόλων ενήλικα. Θα μας απασχολήσουν ερωτήματα όπως: ποιες είναι οι διεργασίες εξάρτησης-προσκόλλησης ή/και αποχωρισμού από τα γονεϊκά πρόσωπα-πρότυπα; ποια είναι τα κίνητρα ένταξης του υποκειμένου σε μία νεανική υπο-κουλτούρα; πώς το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο επηρεάζει την ανάπτυξη του υποκειμένου; πώς συγκροτούνται οι διάφορες μορφές έμφυλης ταυτότητας; πώς οι αλλαγές στη δομή της σύγχρονης οικογένειας επηρεάζουν την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των εφήβων; Ποιος είναι ο ρόλος της ψυχικής ανθεκτικότητας σε καταστάσεις κρίσης;

Οι φοιτητές θα εκπονήσουν εργασία που θα βασιστεί σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα κείμενα, καθώς και σε σημειώσεις και βιβλία που θα δοθούν από τη διδάσκουσα.