ΚΨΑ070

Θεωρίες συναισθημάτων

Η παράδοση θα εστιαστεί στα παρακάτω ζητήματα:

  • Σύντομη επισκόπηση της μελέτης των συναισθημάτων στη Φιλοσοφία
  • Η μελέτη των συναισθημάτων στην Ψυχολογία
  • Βασικές διαφορές μεταξύ συναισθημάτων και συγκινήσεων
  • Πώς διαφοροποιούνται και πώς εξειδικεύονται τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της διά βίου ανάπτυξης;
  • Τρόποι έκφρασης και αναστολής των συναισθημάτων
  • Πώς αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα στους άλλους;
  • Ποια είναι η σχέση μεταξύ γνωστικής εκτίμησης, βιώματος του συναισθήματος και αξιολόγησης του Εαυτού;
  • Πώς επιδρούν τα συναισθήματα στις νοητικές λειτουργίες και στη συμπεριφορά;
  • Ποιος είναι ο ρόλος των συναισθημάτων στην εν γένει ανάπτυξη της προσωπικότητας;
  • Ο πολιτισμός ως διαμορφωτικό πλαίσιο της ανάπτυξης των συναισθημάτων

 

Συγγράμματα:

α) Niedenthal, P., Krauth-Gruber, S, Ric, F. (2011). Ψυχολογία του συναισθήματος: διαπροσωπικές, βιωματικές και γνωστικές προσεγγίσεις (Επιμέλεια: K. Καφέτσιος). Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

β) Oatley, K. & Jenkins, J. M. (2004). Συγκίνηση: ερμηνείες και κατανόηση. Αθήνα: Παπαζήσης.