ΚΨΑ053

Μαζί και πέρα από τους Baldwin, Freud,Piaget και Vygotsky

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι η κριτική θεώρηση των θεωριών των παραπάνω πρωτοπόρων του κλάδου της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, δηλαδή, η ανάδειξη της προσφοράς και η ανίχνευση των προβλημάτων κάθε θεωρίας. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ερμηνευτική ισχύς των αναπτυξιακών θεωριών του καιρού μας.

Τρόπος αξιολόγησης: Παρουσία, συμμετοχή στην τάξη και γραπτή εξέταση.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Οι φοιτητές  θα επιλέξουν είτε τα βιβλία της κατηγορίας Α είτε τα βιβλία της κατηγορίας Β, ενώ όλοι οι φοιτητές θα πάρουν τις σημειώσεις / (μέρος των άρθρων) της κατηγορίας Γ.

Κατηγορία Α

■ Freud, E., et al.  (1976/2006). Σίγκμουντ Φρόυντ. Η ζωή του σε εικόνες και κείμενα. Στο Γ. Κουγιουμουτζάκης (επ. έκδ.)  Μτφ. Κ. Ανδρουλιδάκης, Μ. Μαρκοδημητράκη & Γ. Κουγιουμουτζάκης. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

■ Salkind, N. S. (1997). Θεωρίες της Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Αθήνα:Πατάκης.

Κατηγορία Β

■ Hobson, P. (2006). Το λίκνο της σκέψης. Επ. Έκδ.: Ό. Πανοπούλου-Μαράτου. Αθήνα: Παπαζήσης.

■ Παπαδοπούλου, Κ. (2009). Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης στη Θεωρία του L.S. Vygotsky. Αθήνα: Gutenberg.

 

Κατηγορία Γ (Σημειώσεις/Άρθρα)

■ Κουγιουμουτζάκης, Γ. (2008). Ψυχολογία εμβρύων, νεογνών και βρεφών: Σύγχρονη αναπτυξιακή έρευνα. Παιδιατρική, 71, 5, 331-344.

■ Κουγιουμουτζάκης, Γ., Τσούρτου, Β., Μαρκοδημητράκη Μ. & Σεμιτέκολου, Μ. (2007). Ο τρίτος δρόμος του Piaget και η διαφωνία του με τον Δαρβίνο. Ψυχολογικά Θέματα, 11-13, 9-32.

■ Κουγιουμουτζάκης, Γ., Μαρκοδημητράκη Μ., Κοκκινάκη, Θ. (2007). Η θεωρία της έμφυτης διυποκειμενικότητας. Βασικές αρχές. Στο Στ. Χριστογιώργο (Επ. Έκδ.). Θέματα ψυχοδυναμικής και ψυχοκοινωνικής Παιδοψυχιατρικής (σελ. 489-523). Αθήνα: Καστανιώτης.

■ Κουγιουμουτζάκης, Γ., Μαρκοδημητράκη Μ., Τσούρτου, Β. (2006). Ψυχανάλυση και Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Καιροί συνεργασίας, Νέα Εστία, 160, 1795, 1100-1121.

■ Κουγιουμουτζάκης, Γ. & Τσούρτου, Β. (1999). Η ανάπτυξη των αισθήσεων του εαυτού κατά τον Stern. Παιδί και Έφηβος. Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία, 1, 1, 36-65.

■ Κουγιουμουτζάκης, Γ. (1997). Η γνωστική θεωρία του U. Neisser για τον εαυτό. Στο Δ. Μαρκουλή και Ε. Γωνίδα-Μπαμνίου (Επ. Έκδ.). Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ, Τομ. 2 (σελ. 109-133). Θεσσαλονίκη:Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ.