ΚΨΑ051

Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ

Στο δεύτερο μέρος της Εισαγωγής στην Ψυχολογία εξετάζονται έννοιες προερχόμενες κυρίως από την ψυχολογία των ατομικών διαφορών και την κοινωνική ψυχολογία. Τα θεματικά πεδία που εξετάζονται περιλαμβάνουν: Ατομικές διαφορές και αξιολόγησή τους. Νοημοσύνη. Θεωρίες προσωπικότητας. Κοινωνική συμπεριφορά: στάσεις, στερεότυπα, αιτιακές αποδόσεις. Κοινωνική αλληλεπίδραση και επιρροή: συμμόρφωση και αλλαγή, συλλογική λήψη αποφάσεων.


Εισαγωγή βασικών ψυχολογικών εννοιών. Εξοικείωση με το εύρος ενδιαφέροντος, τους προγραμματικούς στόχους και τη μεθοδολογία καθιερωμένων κλάδων της ψυχολογίας.