ΚΨΑ051

Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ

Σε αυτό το μέρος της Εισαγωγής στην Ψυχολογία εξετάζονται έννοιες προερχόμενες κυρίως από την ψυχολογία των ατομικών διαφορών και την κοινωνική ψυχολογία. Τα θεματικά πεδία που εξετάζονται περιλαμβάνουν: Ατομικές διαφορές και αξιολόγησή τους. Νοημοσύνη. Θεωρίες προσωπικότητας. Κοινωνική συμπεριφορά: στάσεις, στερεότυπα, αιτιακές αποδόσεις. Κοινωνική αλληλεπίδραση και επιρροή: συμμόρφωση και αλλαγή, συλλογική λήψη αποφάσεων.