ΦΓ380.1

«Φαινομενολογική Ψυχολογία των Συναισθημάτων: Αγάπη, Μίσος, Μνησικακία»

Τα βασικά κείμενα με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι (α) Ernesto Spinelli: Ερμηνεύοντας τον Κόσμο. Η Φαινομενολογία στον Υπαρξισμό και στην Ψυχολογία (2009), (β) Φρειδερίκος Νίτσε: Η Γενεαλογία της Ηθικής, και (γ) Μαξ Σέλερ: Ο Μνησίκακος Άνθρωπος. Στη βάση αυτών των κειμένων, μαζί με ορισμένες αναφορές σε σχετικά κείμενα (Edmund Husserl: Φαινομενολογία, και Μαξ Σέλερ: Η Ουσία και οι Μορφές της Συμπάθειας), οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις βασικές κατευθύνσεις της ιδέας της Φιλοσοφικής Ψυχολογίας και ειδικά της Φαινομενολογικής Ψυχολογίας, ενώ θα έχουν την εμπειρία μιας προσπάθειας εφαρμογής αυτής της ιδέας πάνω στις αντιθετικές απόψεις των Νίτσε και Σέλερ για τη φύση της μνησικακίας και της λειτουργίας της μέσα στη διαμόρφωση των ηθικών και, ευρύτερα, αξιακών φαινομένων.


Α. Η εξοικείωση των φοιτητών με τις βάσεις της Φαινομενολογικής Ψυχολογίας.

Β. Η τριβή με ένα από τα σημαντικότερα κείμενα του Φ. Νίτσε, τη Γενεαλογία της Ηθικής.

Γ. Η τριβή με ένα πολύ σημαντικό έργο του Μαξ Σέλερ, τον Μνησίκακο Άνθρωπο

Δ. Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας στη διάγνωση κεντρικών φιλοσοφικών αντιπαλοτήτων, εν προκειμένω αυτή του Σέλερ εναντίον του Νίτσε.

Ε. Η επεξεργασία συνεπειών μέσα από φιλοσοφικές αντιπαλότητες, όπως αυτή του σημ. Δ.

ΣΤ. Η προσπάθεια εφαρμογής τέτοιων συνεπειών σε πτυχές της τρέχουσας προβληματικής πάνω στις αξίες.