ΦΓ378.2

Εισαγωγή στον Χέγκελ (Introduction to Hegel)

Θα διαβαστούν αναλυτικά δύο σύντομα κείμενα του Χέγκελ: (1) το χιουμοριστικό και εύληπτο, εντούτοις ουσιώδες δοκίμιο «Ποιος σκέφτεται αφηρημένα;» και (2) «Η κατ’ αίσθηση βεβαιότητα», το πρώτο κεφάλαιο της Φαινομενολογίας του πνεύματος.

Κείμενα:

Χέγκελ, «Ποιος σκέπτεται αφηρημένα;», μτφ. Θ. Παρασκευόπουλος, στο: Π. Πούλος (επιμ.), Περί κατασκευής, τοπικά β’, Αθήνα: EMEA-νήσος 1996, σελ. 455-459.
Έγελος, Φαινομενολογία του Νου , μτφ.-σχ. Γιώργος Φαράκλας, Αθήνα: Εστία 2007, σελ. 115-126.