ΦΓ376.5

Θέματα Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού

Στο πλαίσιο της σχέσης συνέχειας και ασυνέχειας κατά την μετάβαση από τον 17ο αιώνα των μεγάλων φιλοσοφικών συστημάτων στον αιώνα του Διαφωτισμού (18ος αιώνας)θα αναλυθούν οι διαφορετικές σχολές ευρωπαικής φιλοσοφίας (εμπειρισμός, αισθησιοκρατία, υλισμός, ορθολογισμός) οι οποίες δεν ταυτίζονται απόλυτα με τις εθνικές φιλοσοφικές παραδόσεις (βρετανική, γαλλική, γερμανική) αλλά οργανώνονται μέσα από ένα πλέγμα δικτύου ανταλλαγών που συγκροτούν τελικά το πεδίο της νεότερης ευρωπαικής φιλοσοφίας. Οι παραδόσεις αυτές θα αναλυθούν αυτόνομα και όχι ως προ-καντιανές φιλοσοφικές προσεγγίσεις  δηλαδή θα εξεταστούν καταρχάς ανεξάρτητα από τις μετακαντιανές και νεοκαντιανές αναγνώσεις τους. Στη συνέχεια θα εξεταστεί η σκεπτικιστική κρίση καθώς και ριζοσπαστικές ερμηνείες της σπινοζικής φιλοσοφίας οι οποίες καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα του ευρωπαικού Διαφωτισμού. Στόχος είναι η ανάδειξη της ετερογένειας και πολυπλοκότητας του φαινομένου του ευρωπαικού Διαφωτισμού.