ΦΓ368.1

Η Αρχαία Έννοια της Φιλίας (από τον Πλάτωνα στον Επίκουρο)

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί ισόποσα σε τρεις βασικούς στοχαστές στο θέμα της «φιλίας», τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Επίκουρο. Θα συζητήσουμε τον Λύσι του Πλάτωνα, τα βιβλία 8-9 των Ηθικών Νικομαχείων του Αριστοτέλη και τα σχετικά με την «φιλία» κείμενα του Επίκουρου. Θα εξετάσουμε το εύρος της αρχαίας έννοιας της «φιλίας», τη σχέση της «φιλίας» με την αρετή, όπως και τους λόγους για τους οποίους η «φιλία» θεωρείται ουσιώδες συστατικό της ευδαιμονίας στην αρχαία ηθική παράδοση, ενώ σχεδόν απουσιάζει από τη σύγχρονη ηθική σκέψη.

 

Βιβλιογραφία

Ν. Σκουτερόπουλος, Πλάτωνος Λύσις, Αθήνα 1981

Δ. Λυπουρλής, Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια, Θεσ/νίκη 2002

Γ. Αβραμίδης, Π. Οικονόμου, Επίκουρος. Αναγνωστικό της Επικούρειας Φιλοσοφίας

και Τέχνης του Ζην, Θεσ/νίκη 2000

Α. Price, Love and Friendship in Plato and Aristotle, Oxford 1989