ΦΓ364.9

Πλάτων, Ευθύφρων και Μένων

Οι διάλογοι Ευθύφρων και Μένων, που ταξινομούνται μεταξύ των πρώιμων διαλόγων του Πλάτωνα, προσφέρονται ως εισαγωγικοί στην φιλοσοφία του Πλάτωνα. Ο λόγος δεν είναι η απλότητά τους, αλλά το γεγονός ότι ασχολούνται με ζητήματα που είναι κεντρικά στην πλατωνική σκέψη και το κάνουν με μέθοδο που ο Πλάτων εξελίσσει στα επόμενα έργα του. Η θεματική τους είναι γνωσιοθεωρητική με αντικείμενο μία ορισμένη αρετή (ευσέβεια, Ευθύφρων) ή την αρετή εν γένει (Μένων), και η μέθοδος περιλαμβάνει σημαντικές διαλεκτικές κινήσεις, ανάμεσά τους και την επίκληση της Ιδέας ή του εδους, προκειμένου να οριστεί η αρετή. Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει πως προσεγγίζουμε ένα πλατωνικό κείμενο και πως διερευνούμε την πλατωνική σκέψη.

Βιβλιογραφία:

N. Σκουτερόπουλος, Πλάτων Ευθύφρων, Αθήνα 1982
Ι. Πετράκης, Πλάτων Μένων, Αθήνα 2008