ΦΓ277.1

Η Ηθική Φιλοσοφία του Κάντ

Η ηθική φιλοσοφία του Καντ είναι –από κοινού με τον ηδονισμό, τις θεωρίες της ευδαιμονίας, της τελείωσης και τον ωφελιμισμό- μια από τις κυριότερες ηθικές θεωρίες. Δεν έχει απλώς ιστορικό ενδιαφέρον αλλά και μεγάλη θεωρητική (συστηματική) σημασία. Στο μάθημα θα παρουσιασθούν τα κυριότερα θέματα και ζητήματα της καντιανής ηθικής σε κριτική αντιπαράθεση με άλλες ηθικές θεωρίες.

Βασική βιβλιογραφία

Ι. Καντ, Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Γ. Τζαβάρας, Αθήνα: Δωδώνη, 1984 (& ανατυπώσεις).

Ι. Καντ, Κριτική του πρακτικού Λόγου, μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Εστία, 3η έκδ. 2009.

Ε. Π. Παπανούτσος, Ηθική, Αθήνα: Δωδώνη, 5η έκδ. 1995.

Κ. Ανδρουλιδάκης, Καντιανή ηθική, Αθήνα: Ιδεόγραμμα (υπό έκδοση).