ΦΓ268.1

Θέματα Αρχαίας Πολιτικής Φιλοσοφίας

Ξεκινώντας από τον Ησίοδο και τον Σόλωνα, θα παρακολουθήσουμε την ανάδυση της θεωρητικής σκέψης για την έννοια της δικαιοσύνης και τη σταδιακή συμπλοκή  της με την έννοια του νόμου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί
(1) στα κείμενα των Σοφιστών·
(2) στην κριτική των Σοφιστών από τον Πλάτωνα·
(3) στα επιχειρήματα του Πλάτωνα σχετικά με το
     (α) τι συνιστά δικαιοσύνη και
     (β) ποιος είναι αρμόδιος για τη δίκαιη διακυβέρνηση της πόλης·
(4) στην κριτική που αναπτύσσεται στις απόψεις του Πλάτωνα αφ' ενός από τους αρχαίους φιλοσόφους (κυρίως από τον Αριστοτέλη) και αφ' ετέρου από σύγχρονους στοχαστές·
(5) στα επιχειρήματα του Αριστοτέλη σχετικά με το τι συνιστά δικαιοσύνη και για το ποιος είναι ο ρόλος της πόλης και της πολιτικής στη διασφάλισή της.