ΦΓ266.2

Ελληνιστική Φιλοσοφία

Το μάθημα εξετάζει  τις βασικές έννοιες και  τα βασικά επιχειρήματα των μείζονων σχολών και κινημάτων φιλοσοφίας της Ελληνιστικής περίοδου: του  Στωικισμού, του Επικουρισμού και του Σκεπτικισμού (Πυρρώνειου και Ακαδημαϊκού). Θα ξεκινήσουμε με τη σύντομη παρουσίαση του ιστορικού πλαισίου της γέννησης και της άνθησης της Ελληνιστικής φιλοσοφίας, όπως και των βασικών θεμάτων της προσωκρατικής και της κλασικής φιλοσοφίας που ανέπτυξαν περαιτέρω οι στοχαστές της περιόδου.

Το μάθημα χωρίζεται σε τρία μέρη σύμφωνα με τη διάκριση της φιλοσοφίας της περιόδου σε φυσική (συμπεριλαμβανομένης της μεταφυσικής), λογική (που θεωρείται γενικά ότι συμπεριλαμβάνει αυτό που εμείς θα ονομάζαμουμε γνωσιολογία) και ηθική. Το πρώτο μέρος του μαθήματος θα ασχοληθεί με τις προσεγγίσεις στο ερώτημα: «Πώς γνωρίζουμε;»∙ θα εξετάσουμε το περιεχόμενο και τη μέθοδο της Επικούρειας θέσης περί γνώσης του εξωτερικού κόσμου, τα στοιχεία της Στωικής λογικής και γνωσιολογίας, και τα επιχειρήματα των Σκεπτικών (Ακαδημαϊκών και Πυρρώνειων) ενάντια στο κριτήριο.  Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στη μεταφυσική και φυσική φιλοσοφία. Θα συζητήσουμε το σύστημα του ατομισμού των Επικουρείων, των αρχών της Στωικής φυσικής και μεταφυσικής, και τη στάση των Σκεπτικών  απέναντι στις φυσικές και μεταφυσικές έννοιες. Στο τρίτο μέρος θα εξετάσουμε τα ηθικά δόγματα και των τριών κινημάτων.
Tα περισσότερα θέματα που θα εξετάσουμε κατέχουν σημαντική θέση στη σύγχρονη φιλοσοφική συζητήτηση, έτσι οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να συζητήσουν κριτικά τη σχέση μεταξύ αρχαίων και σύγχρονων προσεγγίσεων στα ίδια φιλοσοφικά προβλήματα.