ΦΓ075.3

Hume: Πραγματεία για την Ανθρώπινη Φύση

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με ένα από τα σημαντικότερα έργα της νεότερης φιλοσοφίας στο οποίο παρουσιάζεται η θεωρία του Σκώτου εμπειριστή David Hume (1711-1776). Θα μελετήσουμε το 1ο βιβλίο του έργου με τίτλο "Για τη Νόηση" που ερευνά τον ανθρώπινο νου και τις λειτουργίες του, εξετάζει τις έννοιες του χώρου και του χρόνου και προσφέρει αναλύσεις της αιτιότητας και της προσωπικής ταυτότητας που άσκησαν τεράστια επίδραση στις μετέπειτα συζητήσεις. Επίσης θα ασχοληθούμε και με τη θέση του σκεπτικισμού στο έργο του φιλοσόφου, όπως αναπτύσσεται στο 4ο μέρος του βιβλίου.