ΦΓ074.1

Θέματα Νεότερης Φιλοσοφίας

Στο πλαίσιο της σχέσης συνέχειας και ασυνέχειας κατά την μετάβαση από τον 17ο αιώνα των μεγάλων φιλοσοφικών συστημάτων στον αιώνα του Διαφωτισμού (18ος αιώνας)θα αναλυθούν οι διαφορετικές σχολές ευρωπαϊκής φιλοσοφίας (εμπειρισμός, αισθησιοκρατία, υλισμός, ορθολογισμός) οι οποίες δεν ταυτίζονται απόλυτα με τις εθνικές φιλοσοφικές παραδόσεις (βρετανική, γαλλική, γερμανική) αλλά οργανώνονται μέσα από το δίκτυο ανταλλαγών που συγκροτεί τελικά το πεδίο της νεότερης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας. Οι παραδόσεις αυτές θα αναλυθούν αυτόνομα και όχι ως προ-καντιανές φιλοσοφικές προσεγγίσεις  δηλαδή θα εξεταστούν καταρχάς ανεξάρτητα από τις μετακαντιανές και νεοκαντιανές αναγνώσεις τους. Στη συνέχεια θα εξεταστεί η σκεπτικιστική κρίση καθώς και ριζοσπαστικές ερμηνείες της σπινοζικής φιλοσοφίας οι οποίες καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Στόχος είναι η ανάδειξη των αξόνων που διασχίζουν την κλασική περίοδο με έμφαση στην αναβίωση αρχαίων φιλοσοφικών ρευμάτων και η συνακόλουθη ετερογένειας του φαινομένου του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.