ΦΓ065.1

Αριστοτέλης, Φυσική ακρόασις

Στο μάθημα θα διαβαστεί και θα σχολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος των δύο πρώτων βιβλίων της Φυσικῆς κροάσεως (πραγματείας γνωστής και ως «Φυσικά»), στα οποία ο Αριστοτέλης, αφού συζητήσει το οντολογικό προβλήμα της γένεσης, κυρίως σε σχέση με την ελεατική παράδοση, προτείνει τη δική του φιλοσοφική λύση των τριών αρχών της μεταβολής (ύλη, μορφή, στέρησις) και θεμελιώνει μια επιστήμη των φύσει όντων βάσει της θεωρίας των τεσσάρων αιτίων (υλικό, μορφικό, ποιητικό, τελικό). Θα προηγηθεί εισαγωγή στο περιεχόμενο του συνόλου της πραγματείας, καθώς και σύντομη παρουσίαση της ιστορίας του κειμένου και της σύστασής του ως ενιαίου έργου.

Βασική βιβλιογραφία:

Β. Κάλφας, Αριστοτέλης, Περί φύσεως. Το δεύτερο βιβλίο των Φυσικών, Αθήνα: Πόλις, 1999.

Ι. Düring, Ο Αριστοτέλης. Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης του, τομ. Α΄-Β΄, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 1991 και 1994.