ΦΓ064.3

Ο Φαίδρος του Πλάτωνα

Οι Πλατωνικοί διάλογοι θέτουν ερωτήματα σχετικά με την ανάγνωση και την κατανόηση των συχνά σύνθετων ανταλλαγών απόψεων μεταξύ των συνομιλητών, ωστόσο ο διάλογος που παρουσιάζει αυτά τα θέματα με τον πιο έξοχο ή παράδοξο τρόπο είναι ο Φαίδρος. Στους ρητορικούς τους λόγους περί έρωτος, ο Φαίδρος εκφράζει τις απόψεις του Λυσία, ενώ ο Σωκράτης μιλά ως εκπρόσωπος του Φαίδρου ή των νυμφών ή του ποιητή Στησιχόρου. Επιπλέον, η μεταφυσική και η θεωρία περί ψυχής του Πλάτωνα (αθανασία, αυτο-κίνηση) διαδραματίζουν σημαντικό, και συχνά απρόσμενο,  ρόλο στο διάλογο.

Σε αυτήν την άσκηση, θα ερευνήσουμε τις ιδέες του λόγου και της γραφής, του διαλόγου και της ρητορικής, του έλλογου επιχειρήματος και του μύθου, της φιλοσοφίας και του έρωτος, της ψυχής και των Ιδεών στον Φαίδρο. Εκτός από στενή ανάγνωση του ίδιου του κειμένου, θα εξετάσουμε δειγματοληπτικά τις συζητήσεις  των σχολιαστών σχετικά με την κατανόηση και την ερμηνεία του διαλόγου.

Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει τους φοιτητές πώς να διαβάζουν αρχαία φιλοσοφικά κείμενα δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη δομή του κειμένου, σε ιστορικα και φιλοσοφικά ζητήματα (κάποια από τα οποία πρέπει να ανατασκευασθούν, με τη βοήθεια των εργαλείων που ανέπτυξε  η σύγχρονη φιλοσοφική ανάλυση).