ΦΒ351.2

Φιλοσοφία και Λογοτεχνία

Η θεματική του μαθήματος εστιάζει σε σύγχρονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις στη λογοτεχνία, και ταυτόχρονα διερευνά την πολύπλοκη σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και λογοτεχνίας. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα που βρίσκονται στο μεταίχμιο των δύο πεδίων γνώσης: η σχέση γλώσσας και λογοτεχνίας, ο ρόλος της γραφής στη λογοτεχνική παραγωγή, οι έννοιες της ιστορικότητας και της αναφοράς, η μοναδικότητα του λογοτεχνικού κειμένου, η λογοτεχνική δημιουργία ως διαδικασία εξατομίκευσης,  η εμπειρία της ερμηνείας, και η ηθικο-αισθητική αποτίμηση λογοτεχνικών έργων. Τα ζητήματα αυτά προσεγγίζονται κριτικά με τη βοήθεια φιλοσοφικών και διανοητικών ρευμάτων του 20ου αι. όπως η φαινομενολογία (Husserl, Ingarden, Iser), ο μαρξισμός (Lukács, Benjamin, Marcuse), η ψυχανάλυση (Freud), η ερμηνευτική (Heidegger, Gadamer και Ricoeur) και η αποδόμηση (Derrida).