ΦΒ350.7

Περιβαλλοντική Αισθητική

Στο σεμινάριο αυτό θα εξετάσουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί το περιβάλλον – φυσικό ή κατασκευασμένο – να εγείρει αισθητική εμπειρία, καθώς και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται ώστε να αρθρώσουμε έγκυρες κρίσεις σχετικά με τις αισθητικές ιδιότητες ή την αισθητική αξία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα θα μας απασχολήσει το ζήτημα των ικανοτήτων που πρέπει να ενεργοποιήσει ο θεατής ώστε να αντιληφθεί την αισθητική διάσταση του περιβάλλοντος, το ζήτημα του γνωσιακού υποβάθρου που απαιτεί μια τέτοια αντίληψη, καθώς και το ζήτημα της επίδρασης πολιτισμικών αφηγήσεων στην αισθητική αποτίμηση ιδιαίτερα της φύσης. Η βιβλιογραφία την οποία θα χρησιμοποιήσουμε είναι στην αγγλική γλώσσα.