ΦΒ350.6

Kant και Schiller: καλαισθησία και τέχνη

Το σεμινάριο διερευνά τη σχέση δύο εκ των σημαντικότερων στοχαστών της γερμανικής ιδεαλιστικής παράδοσης της αισθητικής κατά τον 18ο αιώνα· διερευνά την αισθητική σκέψη των I. Kant και F. Schiller όσον αφορά τόσο την έννοια του κάλλους εν γένει όσο και αυτήν της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι, μέσα από τις παρουσιάσεις των φοιτητών, να αναδειχτεί τόσο η συγγένεια των σκέψεων του Schiller με αυτές τους Kant, όσο και η διαφοροποίηση του τελευταίου από τον επιφανή φιλοσοφικό του μέντορα.