ΦΒ334.2

Φεμινισμός

Στόχος και σύντομη περιγραφή:

Στόχος του μαθήματος αυτού αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα φεμινισμού. Μέσα από τη μελέτη άρθρων, θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση φεμινιστικών ζητημάτων, όπως αυτού της διάκρισης μεταξύ φύλου και γένους, της αντιμετώπισης της γυναίκας σε Τριτοκοσμικές χώρες, της πορνείας και της άμβλωσης.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Callahan, S., and Callahan, D. (eds.), Abortion: Understanding Differences, New York: Plenum, 1984.

Crittenden, A., The Price of Motherhood, New York: Henry Holt, 2001.

Drucilla Conrell (ed). (2000), Oxford Readings in Feminism: Feminism and Pornography, Oxford University Press.

English, J., ‘Abortion: Beyond the Personhood Argument’, in Pojman, L.P. & Beckwith, F.J. The Abortion Controversy: 25 Years After Roe v. Wade, Wadsworth, 1998, pp. 315-324.

Ericsson, L. O., ‘Charges Against Prostitution: An Attempt at a Philosophical Assessment’, Ethics, 1980, vol. 90 (

Fausto-Sterling, A., Myths of Gender: Biological Theories about Women and Men, New York: Basic Books, 1992.

Finnis, J., ‘The Rights and Wrongs of Abortion: A Reply to Judith Thomson’, Philosophy and Public Affairs, vol. 2, no. 2, 1973, pp. 117- 145.

Frye, M. (1983), The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory, Freedom, CA: The Crossing Press.

Kant, Immanuel. (1996), The Metaphysics of Morals, (trans.) Gregor, Cambridge: Cambridge University Press.

---. (1963), Lectures on Ethics, (trans.) Louis Infield, Harper and Row, Publishers, New York.

---. (1997), ‘Kant on the Metaphysics of Morals: Vigilantius’s Lecture Notes’, in Lectures on Ethics, (eds.) P. Heath and J. B. Schneewind, Cambridge: Cambridge University Press.

---. (1998), Groundwork of the Metaphysics of Morals, Cambridge Texts in the History of Philosophy, (ed.) Mary Gregor, Cambridge University Press.

Kimmel, M. The Gendered Society, New York: Oxford University Press, 2000.

Korsgaard, Christine. (1996), Creating the Kingdom of Ends, Cambridge University Press.

Kymlicka, W. Contemporary Political Philosophy, 2nd edition, NY: Oxford University Press, 2002, pp. 378-386.

Little, M.O., ‘Abortion, Intimacy, and the Duty to Gestate’, Ethical Theory and Moral Practice 2, 1999, pp. 295-312.

Mackinnon, C. (1987), Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, and London, England.

Markowitz, S. ‘A Feminist Defense of Abortion’, in Pojman, L. and Beckwith, F. J., The Abortion Controversy: 25 Years After Roe v. Wade, Wadsworth: 389-399. Also in Social Theory and Practice Vol. 16, No. 1 (Spring 1990), pp. 1-17.

McDonagh, E., Breaking the Abortion Deadlock: From Choice to Consent, Oxford: Oxford University Press, 1996.

Nussbaum, M., (1999), Sex and Social Justice, Oxford University Press.

Nussbaum M., ‘“Whether from Reason of Prejudice”: Taking Money for Bodily Services’ in Sex and Social Justice.

Okin, S. M. Justice, Gender, and the Family, NY: Basic Books, 1989.

Okin, S. M., ‘Feminism, Women’s Human Rights, and Cultural Differences’, Hypatia vol. 13 no. 2 (Spring), 1998, pp. 32-52.

Okin, S. M., Is Multiculturalism Bad for Women?, Princeton: Princeton University Press, 1999.

Primoratz, I., (1999) Ethics and Sex, Routledge.

Saul, J. (2003), Feminism. Issues And Arguments, Oxford University Press.

Shrage, L., Abortion and Social Responsibility: Depolarizing the Debate, Oxford: Oxford University Press, 2003.

Shrage, L., ‘Should Feminists Oppose Prostitution?’ in Soble, A. (ed.), Philosophy of Sex.

Soble, A. (2002), Pornography, Sex and Feminism, Prometheus Books.

Thomson, J., ‘A Defense of Abortion’, Philosophy and Public Affairs 1 (1971), 47- 66.

Williams, J. Unbending Gender: Why Family and Work Conflict and What to Do About It, Oxford: Oxford University Press, 2000.

Διδασκαλία: Ανάλυση κειμένων, παρουσιάσεις φοιτητών

Εξετάσεις: συγγραφή εργασίας