ΦΒ334.1

Ζητήματα σεξουαλικότητας στην Ηθική Φιλοσοφία

Στόχος και σύντομη περιγραφή:
Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα σεξουαλικότητας στα πλαίσια της ηθικής φιλοσοφίας. Το μάθημα θα επικεντρωθεί στην εξέταση ζητημάτων όπως η πορνεία, η πορνογραφία, η σεξουαλική διαστροφή και η αντικειμενοποίηση.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Baber, H. E., ‘How Bad is Rape?’ in Soble, A. Philosophy of Sex, also in Hypatia, vol. 2, no 2, 1987 Drucilla Conrell (ed). (2000), Oxford Readings in Feminism: Feminism and Pornography, Oxford University Press.

Dworkin, A. (1989),  Pornography: Men Possessing Women, E. P. Dutton, New York.

---. (1997), Intercourse, Free Press Paperbacks, New York.

Dwyer, S. (1995), The Problem of Pornography, ed. Sue Dwyer, Wadsworth.

Ericsson, L. O., ‘Charges Against Prostitution: An Attempt at a Philosophical Assessment’, Ethics, 1980, vol. 90.

Finnis, J. and Nussbaum M. C., ‘Is Homosexual Conduct Wrong? A Philosophical Exchange’ in Soble, A. (ed.), Philosophy of Sex.

Foa, P., ‘What’s Wrong with Rape?’ in Vetterling-Braggin, M., Elliston, F.A. and. English, J., (eds.), Feminism and Philosophy (also in LaFollette, Ethics in Practice).

Gray, R., ‘Sex and Sexual Perversion’ in Soble, A. (ed.), Philosophy of Sex

Goldman, A. H., ‘Plain Sex’ in LaFollette (ed.), Ethics in Practice

Green, L. (2000), ‘Pornographies’, The Journal of Political Philosophy: Vol. 8, Number 1.

Herman, Barbara. (1993), ‘Could It Be Worth Thinking About Kant on Sex and Marriage?’, in A Mind of One’s Own. Feminist Essays on Reason and Objectivity, (eds.) Louise M. Antony and Charlotte Witt, Westview Press, Boulder, San Francisco, Oxford.

Hornsby, J, Langton, R. (1998), ‘Free Speech and Illocution’, in Legal Theory, 4 (1).

Itzin, C. (ed.) (1992), Pornography. Women, Violence & Civil Liberties, New York: Oxford University Press.

Jacobsen, D. (1995), ‘Freedom of Speech Acts? A Response to Langton’, Philosophy and Public Affairs, Vol. 24.

Kant, Immanuel. (1996), The Metaphysics of Morals, (trans.) Gregor, Cambridge: Cambridge University Press.

---. (1963), Lectures on Ethics, (trans.) Louis Infield, Harper and Row, Publishers, New York.

---. (1997), ‘Kant on the Metaphysics of Morals: Vigilantius’s Lecture Notes’, in Lectures on Ethics, (eds.) P. Heath and J. B. Schneewind, Cambridge: Cambridge University Press.

---. (1998), Groundwork of the Metaphysics of Morals, Cambridge Texts in the History of Philosophy, (ed.) Mary Gregor, Cambridge University Press.

---. (1960), Observations on the Feelings of the Beautiful and the Sublime, (trans.) John. T. Goldthwait, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.

---. (1978), Anthropology from a Pragmatic Point of View, (trans.) Victor Lyle Dowdell, Southern Illinois University Press.

Korsgaard, Christine. (1996), Creating the Kingdom of Ends, Cambridge University Press.

---., ‘Integrity and Interaction’ (Lecture 6), Self Constitution: Action, Identity and Integrity, http://www.people.fas.harvard.edu/~korsgaar/Korsgaard.LL6.pdf

LaFollette, H. (ed.) (1997), Ethics in Practice, Blackwell.

Langton, R. (1993), ‘Speech Acts and Unspeakable Acts’, Philosophy and Public Affairs, Vol. 22.

---. (2009), Sexual Solipsism: Philosophical Essays on Pornography and Objectification, Oxford University Press, USA.

Levin, M., ‘Why homosexuality is abnormal?’ in LaFollette, Ethics in Practice.

Levy, D., ‘Perversion and the Unnatural as Moral Categories’, in A. Soble, ed., Philosophy of Sex (1st edition only)

Mackinnon, C. (1987), Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, and London, England.

MacKinnon, C., ‘Rape: On Coercion and Consent’ in Toward a Feminist Theory of the State.

MacKinnon, C., ‘Sex and Violence: A Perspective’, in Feminism Unmodified.

Pateman, C., ‘Women and Consent’, Political Theory, vol. 8, no 2, 1980.

Nagel, T., ‘Sexual Perversion’ in Soble, A. (ed.), Philosophy of Sex

---. (1993), Only Words, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts.

Nussbaum, M. (1995), ‘Objectification’, Philosophy and Public Affairs, Vol. 24, No. 4.

Nussbaum M. (2000), Sex and Social Justice, Oxford University Press.

Overall, C., ‘What’s Wrong with Prostitution? Evaluating Sex Work’, Signs, 1992, vol. 17, no 4

Papadaki, L., ‘Sexual Objectification: From Kant to Contemporary Feminism’, Contemporary Political Theory, vol. 6, issue 3, August 2007.

Pateman, C., ‘Defending Prostitution: Charges Against Ericsson’, Ethics, 1982/3, vol, 93.

Pateman, C. (1988), The Sexual Contract, Polity Press.

Priest, G., ‘Sexual Perversion’, in Australasian Journal of Philosophy 75, 1997.

Primoratz, I. (1999), Ethics and Sex, Routledge.

Punzo, V. C., ‘Morality and human sexuality’ in LaFollette (ed.), Ethics in Practice.

Saul, J. (2003),  Feminism. Issues And Arguments, Oxford University Press.

---. (2006), ‘On Treating Things as People: Objectification, Pornography, and the History of the Vibrator, Hypatia, vol. 21, number 2

Schott, R. M. (ed.). (1997), Feminist Interpretations of Immanuel Kant. University Park, Pa: Pennsylvania State University Press.

Shrage, L., ‘Should Feminists Oppose Prostitution?’ in Soble, A. (ed.), Philosophy of Sex.

Shrage, L., ‘Comment on Overall’s “What’s Wrong with Prostitution? Evaluating Sex Work”’, Signs, 1994, vol. 19, no. 21

Soble, A. (2002), Pornography, Sex and Feminism, Prometheus Books.

Solomon, R., ‘Sexual Paradigms’ in Soble, A. (ed.) Philosophy of Sex

Soble, A. (2007, and previous editions) The Philosophy of sex, Rowman & Littlefield Publishers.

Vadas, M. (2005), ‘The Manufacture-for-use of Pornography and Women’s Inequality’, Journal of Political Philosophy, vol. 13, issue 2.

---. (1987), “A First Look at the Pornography/Civil Rights Ordinance: Could Pornography Be the Subordination of women?’, The Journal of Philosophy, Vol. 84, Issue 9.

Wertheimer, A., ‘Consent and Sexual Relations’ in Soble, A. Philosophy of Sex.

West, R. ‘The Harms of Consensual Sex’, in Soble, A., Philosophy of Sex.

Wilson, D. (2004), ‘Kant and the Marriage Right’ in Pacific Philosophical Quarterly, 85 (also online:
http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0114.2004.00190.x?cookieSet=1&journalCode=papq
).

Young, I. M. (1990), Throwing Like A Girl and Other Essays in Feminist Philosophy and Social Theory, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Zillman, D. and Bryant, J. (ed.) (1989), Pornography: Research Advances and Policy Considerations, Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Διδασκαλία: Διαλέξεις, συζήτηση,  παρουσιάσεις εργασιών

Εξετάσεις: Συγγραφή δοκιμίου