ΦΒ330.3

Η Ηθική Φιλοσοφία του Nietzsche

Η ηθική του Φ. Νίτσε –παρά τις αμφισβητήσεις και την κριτική που της ασκείται- αναγνωρίζεται από πολλούς στοχαστές και ερμηνευτές ως μια από τις σημαντικότερες ηθικές θεωρίες (από κοινού, λ.χ., με την ηθική του Αριστοτέλη, του Καντ, του ωφελιμισμού ή τη φαινομενολογική ηθική των αξιών). Στο σεμινάριο θα μελετήσομε και θα συζητήσομε την ηθική του Νίτσε κυρίως με βάση τα έργα του Πέρα από το καλό και το κακό και Γενεαλογία της ηθικής.

 

Βασική βιβλιογραφία

Φ. Νίτσε, Πέρα από το καλό και το κακό, μετάφραση Ζ. Σαρίκας, Σκόπελος: Νησίδες  1999 (νέα έκδοση: Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2010).

Φ. Νίτσε, Γενεαλογία της ηθικής, μετάφραση Ζ. Σαρίκας, Σκόπελος: Νησίδες 2001  (και ανατυπώσεις).

Περαιτέρω βιβλιογραφία θα δοθεί στο Σεμινάριο.