ΦΒ254.2

Αστικός πολιτισμός και ηθική κοινότητα στον Σκωτικό διαφωτισμό

Στη παράδοση αυτή θα εξετασθεί η σχέση ανάμεσα στο πρόγραμμα χειραφέτησης του ατόμου που συγκροτεί τον αστικό πολιτισμό κατά τη διάρκεια του διαφωτισμού στη Σκωτία με τις τις ηθικές αξίες που συγκροτούν μια κοινότητα. Στο πλαίσιο μιας συγκριτικής  προσέγγισης του σκωτικού διαφωτισμού με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό θα μελετηθούν τα ιδανικά απεξάρτησης του ατόμου από την ασφυκτική, παραδοσιακή κοινότητα που βασίζεται στην φυλετική/οικογενειακή αλληλεγγύη και τις ελπίδες και τους φόβους του θρησκευτικού επέκεινα σε σχέση με τα ιδανικά συγκρότησης μιας νεωτερικής ηθικής κοινότητας ανεξάρτητων ατόμων. Η βάση των νέων ηθικών δεσμών πάνω στους οποίους θα οικοδομηθεί μια ηθική κοινότητα ατόμων ανεξάρτητων ηθικά και εως ένα βαθμό οικονομικό-κοινωνικά αποτελεί την προβληματική του σκωτικού διαφωτισμού. Η σχέση χειραφέτησης και ανεξαρτησίας από την μία πλευρά, μετριοπαθούς θρσηκευτικότητας και τοπικού πολιτισμού από την άλλη συνθέτουν ένα πλέγμα εντάσεων και αντιφάσεων που συγκροτούν το ηθικό νεωτερικό υποκείμενο σε συνάρτηση με την πολιτισμική του ταυτότητα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Σκωτικού διαφωτισμού είναι αυτή η ιδέα της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας μιας ηθικής κοινότητας.