ΦΒ250.6

«Κλασικισμός» και «Ρομαντισμός» στην Ιστορία της Αισθητικής

Σκοπός του μαθήματος είναι να περιγράψει τα δύο διαφορετικά παραδείγματα τέχνης  που αρθρώνεται μέσα από το δίπολο ρομαντισμός και κλασικισμός.  Η περίοδος στην οποία εστιάζω είναι ο 18ο και οι απαρχές του 19ου αιώνα, και η διερεύνηση αφορά σε φιλοσόφους που τρόπον τινά, ρητά ή άρρητα, συνειδητά ή ασυνείδητα, με αυτούς ή, κυρίως, με άλλους όρους, συνδιαλέγονται με το δίπολο ως αντιθετικό ζεύγος.  Ξεκινώντας από την σαφή και ρητή σχετική διάκριση στην Αισθητική του Hegel, θέλω να παρακολουθήσω την πορεία προς την διάκριση αυτή μέσα από τις έννοιες του Ωραίου και του Υψηλού στον Burke και στον kant,  και έπειτα μέσα από τις  έννοιες της Αφελούς και Συναισθηματικής ποίησης στον Schiller.