ΦΒ250.18

Πρωτοτυπία και Αυθεντικότητα στην Τέχνη

Κύριος άξονας αυτής της παράδοσης είναι η έννοια της αυθεντικότητας στην τέχνη. Η έννοια της αυθεντικότητας έχει αξιολογικό χαρακτήρα, δηλαδή συνδέεται εγγενώς με την καλλιτεχνική αποτίμηση ή αξιολόγηση του έργου τέχνης. Προκειμένου να κατανοήσουμε αλλά και να κρίνουμε τις συνδέσεις ανάμεσα στην αυθεντικότητα του έργου τέχνης και την αξία η οποία αποδίδεται σε αυτό, θα ξεκινήσουμε με μια ιστορική αναδρομή στη θεωρία της τέχνης: αυτή θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε πώς σταδιακά αναδύεται η αυθεντικότητα ως αξία μέσα από συγκεκριμένα φιλοσοφικά ρεύματα, τα οποία καθορίζουν και το περιεχόμενό της. Η αναδρομή αυτή, μέσα από τις θεωρητικές παραδοχές τις οποίες θα προβάλλει σε σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία, θα μας επιτρέψει έπειτα να εξηγήσουμε τη διάκριση ανάμεσα σε δύο μορφές αυθεντικότητας τις οποίες αναγνωρίζει η σύγχρονη φιλοσοφία της τέχνης: δηλαδή τη διάκριση ανάμεσα στην εκφραστική και την ονομαστική αυθεντικότητα του έργου τέχνης. Θα προσεγγίσουμε έπειτα την κάθε μορφή αυθεντικότητας χωριστά, ώστε να κατανοήσουμε τα κριτήρια αξιολόγησης σε κάθε περίπτωση αλλά και τις προϋποθέσεις για μια τέτοια αξιολόγηση ή τους περιορισμούς από τη σκοπιά του παρατηρητή οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιολογική του κρίση.