ΦΒ242

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Δικαίου

Στο παρόν μάθημα, που αποτελεί μια εισαγωγή στην θεωρία και φιλοσοφία του δικαίου, παρουσιάζονται κριτικά κλασικές και μοντέρνες θεωρίες για το τι είναι δίκαιο με ταυτόχρονη έμφαση στους στοχαστές που τις παρήγαγαν και τα κεντρικά προβλήματα που έθεσαν. Έτσι θα ξεκινήσουμε εξετάζοντας τις θεωρίες του φυσικού δικαίου και τη σύγχρονη διαμάχη με το νομικό θετικισμό, τον Αμερικανικό νομικό ρεαλισμό και την οικονομική ανάλυση επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στη λειτουργία και τη φύση του δικαίου, καθώς και την ερμηνεία του. Στη συνέχεια θα περάσουμε σε σύγχρονες θεωρίες δικαιοσύνης όπως το φιλελευθερισμό του Rawls και τη νεοφιλελεύθερη οπτική του Nozick. Τέλος θα συζητήσουμε , το ζήτημα της υποχρέωσης υπακοής στο δίκαιο, καθώς και τα φιλοσοφικά ζητήματα που θέτει η ποινικοποίηση. Κεντρικό ζήτημα που θα εξετάσουμε είναι η σχέση δικαίου και ηθικής, και δικαίου και πολιτικής

 

Διδακτικά εγχειρίδια:

Brian Bix, Φιλοσοφία του Δικαίου: Θεωρία και Πλαίσιο, μτφρ. Α. Καραστάθη, επιμέλεια Α. Χατζής, Αθήνα: Κριτική, 2007

Π. Σούρλας, Justi atque injusti scientia: μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, Σάκκουλας, 1995