ΦΒ234

Φεμινισμός

Στόχος του μαθήματος αυτού αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα φεμινισμού. Θα επικεντρωθούμε στην εξέταση φεμινιστικών ζητημάτων, όπως αυτού της δομής της οικογένειας και του χώρου εργασίας, της άμβλωσης, της γυναικείας εμφάνισης και της πορνογραφίας.

Βιβλιογραφία

Saul, J. (2003), Feminism. Issues And Arguments, Oxford University Press.