ΦΒ231.1

Ζητήματα Καντιανής Ηθικής

Στόχος του μαθήματος αυτού αποτελεί η εξέταση και η ανάλυση της ηθικής θεωρίας του Immanuel Kant. Αρχικά, θα επικεντρωθούμε στο βιβλίο του Kant Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών. Στη συνέχεια, θα δούμε πώς η καντιανή θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί σε ζητήματα όπως αυτό της άμβλωσης, της άσκησης της σεξουαλικότητας, της δωρεάς και πώλησης οργάνων και της συμπεριφοράς μας προς τα ζώα.