ΦΒ057

Φιλοσοφική Ανθρωπολογία

Εξετάζονται με τρόπο κριτικό η θεωρία των ορθολογικών επιλογών και η θεωρία λήψης αποφάσεων, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήμες για την εξήγηση της ανθρώπινης δράσης. Αναδεικνύονται οι δυνατότητες, τα όρια εφαρμογής και οι αδυναμίες των θεωριών αυτών.

Εξετάζεται επίσης το ερώτημα αν και κατά πόσον ενυπάρχουν μη ορθολογικοί παράγοντες στην ανθρώπινη ατομική και συλλογική δράση παράγοντες (εξετάζεται, π.χ., ο ρόλος των συναισθημάτων στη λήψη αποφάσεων).

Επισημαίνεται, τέλος, το ανθρωπολογικό και επιστημολογικό υπόβαθρο των κοινωνικών θεωριών.