ΦΒ034.3

Το φαινόμενο της αντικειμενοποίησης

Στόχος του μαθήματος αυτού αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με το φαινόμενο της αντικειμενοποίησης, της μεταχείρισης, δηλαδή, του ανθρώπου ως αντικείμενο. Θα επικεντρωθούμε στην ανάγνωση και ανάλυση κειμένων των στοχαστών Immanuel Kant, Rae Langton, Cahtarine MacKinnon και Martha Nussbaum.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  • Immanuel Kant, Lectures on Ethics, Cambridge University Press, 1997.
  • Rae Langton, Sexual Solipsism, Oxford University Press, 2009.
  • Catharine MacKinnon, Feminism Unmodified, Harvard University Press, 1987.
  • Martha Nussbaum, Φύλο και Κοινωνική Δικαιοσύνη, μετάφραση: Νεκτάριος Καλαϊτζής, Αθήνα: Scripta, 2005.