ΦΒ034.2

Φυλετική Ανισότητα

Στόχος της άσκησης αυτής αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με το φαινόμενο της φυλετικής ανισότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε σε ζητήματα που σχετίζονται με το θέμα της γυναικείας εμφάνισης, μέσα από την μελέτη κειμένων φεμινιστριών όπως των Sandra Bartky, Susan Bordo, Natasha Walter και  Martha Nussbaum.