ΦΒ034.1

Σολιψισμός και Αντικειμενοποίηση

Στόχος και σύντομη περιγραφή:
Στόχος του μαθήματος αυτού αποτελεί η μελέτη του φαινομένου της σεξουαλικής αντικειμενοποίησης, μέσω της ανάγνωσης του βιβλίου της Rae Langton Sexual Solipsism: Essays on Pornography and Objectification.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Bartky, S. (1990), Femininity and Domination, NY and London: Routledge.

Bordo, S. (1993), Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body,  Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press.

Drucilla Conrell (ed). (2000), Oxford Readings in Feminism: Feminism and Pornography, Oxford University Press.

Dworkin, A. (1989),  Pornography: Men Possessing Women, E. P. Dutton, New York.

---. (1997), Intercourse, Free Press Paperbacks, New York.

Dwyer, S. (1995), The Problem of Pornography, ed. Sue Dwyer, Wadsworth.

Frye, M. (1983), The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory, Freedom, CA: The Crossing Press.

Green, L. (2000), ‘Pornographies’, The Journal of Political Philosophy: Vol. 8, Number 1.

Herman, Barbara. (1993), ‘Could It Be Worth Thinking About Kant on Sex and Marriage?’, in A Mind of One’s Own. Feminist Essays on Reason and Objectivity, (eds.) Louise M. Antony and Charlotte Witt, Westview Press, Boulder, San Francisco, Oxford.

Hornsby, J, Langton, R. (1998), ‘Free Speech and Illocution’, in Legal Theory, 4 (1).

Itzin, C. (ed.) (1992), Pornography. Women, Violence & Civil Liberties, New York: Oxford University Press.

Jacobsen, D. (1995), ‘Freedom of Speech Acts? A Response to Langton’, Philosophy and Public Affairs, Vol. 24.

Kant, Immanuel. (1996), The Metaphysics of Morals, (trans.) Gregor, Cambridge: Cambridge University Press.

---. (1963), Lectures on Ethics, (trans.) Louis Infield, Harper and Row, Publishers, New York.

---. (1997), ‘Kant on the Metaphysics of Morals: Vigilantius’s Lecture Notes’, in Lectures on Ethics, (eds.) P. Heath and J. B. Schneewind, Cambridge: Cambridge University Press.

---. (1998), Groundwork of the Metaphysics of Morals, Cambridge Texts in the History of Philosophy, (ed.) Mary Gregor, Cambridge University Press.

 

---. (1960), Observations on the Feelings of the Beautiful and the Sublime, (trans.) John. T. Goldthwait, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.

---. (1978), Anthropology from a Pragmatic Point of View, (trans.) Victor Lyle Dowdell, Southern Illinois University Press.

Korsgaard, Christine. (1996), Creating the Kingdom of Ends, Cambridge University Press.

---., ‘Integrity and Interaction’ (Lecture 6), Self Constitution: Action, Identity and Integrity, http://www.people.fas.harvard.edu/~korsgaar/Korsgaard.LL6.pdf

LaFollette, H. (ed.) (1997), Ethics in Practice, Blackwell.

Langton, R. (2009), Sexual Solipsism: Essays on Pornography and Objectification, Oxford University Press, USA.

Mackinnon, C. (1987), Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, and London, England.

---. (1993), Only Words, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts.

Nussbaum, M. (1995), ‘Objectification’, Philosophy and Public Affairs, Vol. 24, No. 4.

Papadaki, L., ‘Sexual Objectification: From Kant to Contemporary Feminism’, Contemporary Political Theory, vol. 6, issue 3, August 2007.

Richards, J. R. (1980), The Sceptical Feminist, London: Routledge.

Saul, J. (2003),  Feminism. Issues And Arguments, Oxford University Press.

---. (2006), ‘On Treating Things as People: Objectification, Pornography, and the History of the Vibrator, Hypatia, vol. 21, number 2

Schott, R. M. (ed.). (1997), Feminist Interpretations of Immanuel Kant. University Park, Pa: Pennsylvania State University Press.

Soble, A. (2002), Pornography, Sex and Feminism, Prometheus Books.

Vadas, M. (2005), ‘The Manufacture-for-use of Pornography and Women’s Inequality’, Journal of Political Philosophy, vol. 13, issue 2.

---. (1987), “A First Look at the Pornography/Civil Rights Ordinance: Could Pornography Be the Subordination of women?’, The Journal of Philosophy, Vol. 84, Issue 9.

Walter, N. (1998), The New Feminism, London: Little, Brown, and Company.

Wilson, D. (2004), ‘Kant and the Marriage Right’ in Pacific Philosophical Quarterly, 85 (also online:
http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0114.2004.00190.x?cookieSet=1&journalCode=papq
).

Young, I. M. (1990), Throwing Like A Girl and Other Essays in Feminist Philosophy and Social Theory, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Zillman, D. and Bryant, J. (ed.) (1989), Pornography: Research Advances and Policy Considerations, Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Διδασκαλία: Ανάγνωση του βιβλίου Sexual Solipsism,  συζήτηση, παρουσιάσεις φοιτητών.