ΦΑ305.2

Το φιλοσοφικό πρόβλημα του Θεού

Η φιλοσοφική θεολογία, σε διάκριση από τη θεολογία και τη θρησκειολογία,  εξετάζει τα φιλοσοφικά ζητήματα τα σχετικά με το θέμα και το πρόβλημα του Θεού. Τα κυριότερα ερωτήματα που θέτει είναι: Τι σημαίνει «Θεός»; Υπάρχει εκείνο που αποκαλείται «Θεός»; Με τα ζητήματα τούτα έχουν ασχοληθεί μείζονες φιλόσοφοι (ενδεικτικά, μεταξύ άλλων: Αριστοτέλης, Αυγουστίνος, Θωμάς Ακινάτης, Descartes, Hume, Kant, Hegel, Schleiermacher, Kierkegaard κ.α.). 

Στο Σεμινάριο θα μελετήσομε και θα συζητήσομε τα ζητήματα αυτά σε ορισμένους από τους ανωτέρω στοχαστές.

Γενική βιβλιογραφία, βλ. σχετικά στην Παράδοση. Ειδική βιβλιογραφία θα δοθεί στο σεμινάριο.