ΦΑ305.1

Κείμενα από τις Αρχές της Χριστιανικής Φιλοσοφίας

Το σεμινάριο θα εστιάσει στα κείμενα των πρώτων Χριστιανών φιλοσόφων, όπως ο Ιουστίνος, ο Κλήμης, ο Τερτυλλιανός, ο Ωριγένης, ο Λακτάντιος, ο Γρηγόριος Νύσσης, οι οποίοι ζουν και γράφουν στο διάστημα 2ος-4ος αι. μ.Χ., εποχή στην οποία ο χριστιανισμός εξελίσσεται, εξαπλώνεται, αλλά και έρχεται αντιμέτωπος με βασικά φιλοσοφικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να καταθέσει μια άποψη. Τέτοια είναι τα κλασικά φιλοσοφικά ζητήματα της ύλης και της δημιουργίας, της σχέσης σώματος-ψυχής, της γνώσης και της αξιοπιστίας των αισθήσεων. H κατάθεση άποψης στα ζητήματα αυτά δεν μπορούσε να λυθεί με την υιοθέτηση απλώς μιας από τις απόψεις των προγενέστερων αρχαίων φιλοσόφων, ακριβώς γιατί ο Χριστιανισμός έχει ένα ελάχιστο έρμα διδασκαλιών από τις γραφές, με το οποίο η όποια φιλοσοφική άποψη θα πρέπει να συμφωνεί. Αυτό όμως αφήνει ένα τεράστιο περιθώριο για συζήτηση και διαφωνία ως προς το ποια άποψη θα πρέπει να υιοθετηθεί, και αυτό δεν λύνεται με αναφορές στις γραφές αλλά τελικά με κριτήρια φιλοσοφικά. Το σεμινάριο θα οργανωθεί όχι με βάση συγγραφείς αλλά με βάση φιλοσοφικά θέματα, τα οποία θα εξετάζονται σε σχέση με την προγενέστερη αρχαία φιλοσοφία (Πλάτων, Αριστοτέλης, Στωικοί, Πλωτίνος).