ΦΑ301.7

Πλωτίνος και Νεοπλατωνισμός

Το σεμινάριο σκοπό έχει να διερευνήσει τις βασικές συνιστώσες της φιλοσοφίας του Πλωτίνου, του σημαντικότερου ίσως διανοητή της ελληνικής φιλοσοφίας της ύστερης αρχαιότητας και θεμελιωτή της φιλοσοφικής κατεύθυνσης του νεοπλατωνισμού. Οι ερευνητικοί στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν τις επιρροές του Πλωτίνου από τον Παρμενίδη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον στωικισμό και επεκτείνονται σε συγκεκριμένα ερμηνευτικά προβλήματα της φιλοσοφίας του όπως η δυνατότητα προσδιορισμού της πρώτης αρχής του συστήματός, η συνύπαρξη φιλοσοφικής επιχειρηματολογίας και έκστασης, η σχέση νόησης και νοητών οντοτήτων καθώς η σχέση ύλης και κακού και έννοια της νοητής ομορφιάς.