ΦΑ204.2

Φιλοσοφία των Εικόνων

Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στην φιλοσοφία των εικόνων, ή αλλιώς, των εικονικών αναπαραστάσεων. Συγκεκριμένα, θα εστιάσουμε στο κεντρικό φιλοσοφικό ερώτημα σχετικά με τις εικόνες, δηλαδή πώς αυτές αναπαριστούν: πώς ένα σχέδιο μπορεί να παραπέμπει σε ένα ορισμένο αντικείμενο ή μια ορισμένη σκηνή; Προκειμένου να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα εξετάσουμε την σχέση ανάμεσα στην εικόνα και το αντικείμενό της ως προς τις κοινές τους ιδιότητες, τις στρατηγικές ερμηνείας που είναι κατάλληλες για τις εικόνες, αλλά και το είδος της αντιληπτικής εμπειρίας που οι εικόνες επιτρέπουν. Περαιτέρω, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις διαφορές ανάμεσα σε καλλιτεχνικές και μη καλλιτεχνικές εικόνες, καθώς και ανάμεσα στις φωτογραφίες και την ζωγραφική ως απεικονιστικά μέσα αναπαράστασης.