ΦΑ201.2

Ιδεαλισμός και Ρεαλισμός στον Hegel

Η παράδοση αναφέρεται στις εξελίξεις στην Νεώτερη Ευρωπαϊκή φιλοσοφία κατά τον 18ο και 19ο αιώνα δίνοντας έμφαση στη φιλοσοφική σκέψη στοχαστών όπως ο I. Kant, G.W.F. Hegel και F.H. Jacobi,, προγενέστερων στοχαστών όπως Spinoza και D. Hume, αλλά και μεταγενέστερων όπως ο S. Kierkegaard. Στόχος του μαθήματος είναι να ερμηνεύσει την εξέλιξη του ιδεαλισμού του Hegel όχι μόνο σαν αντίδραση ή προέκταση του ιδεαλισμού του Kant αλλά και σαν αντίδραση στον ρεαλισμό του Jacobi που διαμορφώνεται σαν αντίδραση στον ορθολογισμό του Spinoza και σαν προέκταση εμπειριστικών θέσεων του Hume. Η προσέγγιση του μαθήματος είναι κυρίως θεματική παρά ιστορική. Δίνεται έμφαση δηλαδή στα κοινά φιλοσοφικά ενδιαφέροντα των παραπάνω φιλοσόφων σε ό,τι αφορά δύο βασικές φιλοσοφικές τάσεις: τον ιδεαλισμό και τον ρεαλισμό.