ΦΑ003.1

Κείμενα του Wittgenstein

Στην άσκηση αυτή θα έχουμε ως αφετηρία τις Φιλοσοφικές Έρευνες, το κεντρικό κείμενο της ύστερης φιλοσοφίας του Λούντβιχ Βιτγκενστάιν (1889-1951). Θα αναλύσουμε βασικές έννοιες, όπως είναι το γλωσσικό παιχνίδι, οι οικογενειακές ομοιότητες, οι κανόνες και η μορφή ζωής και θα ερευνήσουμε τις απόψεις του Αυστριακού φιλοσόφου για τη μέθοδο της φιλοσοφίας που συνίσταται στη περιγραφή της γλώσσας με σκοπό τη διάλυση των φιλοσοφικών προβλημάτων.

Βασική βιβλιογραφία: L. Wittgenstein, Φιλοσοφικές Έρευνες, μετ. Π. Χριστοδουλίδη (Αθήνα: Παπαζήσης 1977). L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, μετ. Θ. Κιτσόπουλου (Αθήνα: Παπαζήσης 1978). P.M.S. Hacker, Βιτγκενστάιν (Αθήνα: Ενάλιος 2002). R. Monk, Bιττγκενστάιν (Αθήνα: Πατάκης 2007). J. Schulte, Wittgenstein (Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2008).