Φ160

Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας

Το μάθημα στοχεύει να εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές φιλοσοφικές έννοιες και στα θεμελιώδη φιλοσοφικά ζητήματα που απασχολούν την Αρχαία Φιλοσοφία. Επιδίωξη είναι να εξεταστεί πώς γεννήθηκε η φιλοσοφία ως πνευματικό εγχείρημα, πώς συστηματοποιήθηκε η φιλοσοφική συζήτηση και πώς έγινε πιο σύνθετη. Η προσέγγιση του μαθήματος θα είναι με βάση τα σημαντικά φιλοσοφικά ζητήματα, και όχι τόσο σε γραμμική ιστορική βάση. Θα συζητηθούν το ερώτημα για τις αρχές και τα αίτια των κοσμικών φαινομένων και του κόσμου, το ερώτημα περί γνώσης, πώς δηλαδή συστήνεται και σε ποιες εκδοχές, η σχέση ψυχής, νου και σώματος, το ζήτημα σχετικά με το περιεχόμενο της ανθρώπινης ευδαιμονίας και ο τρόπος συγκρότησης πολιτικής κοινωνίας.

Σε κάθε μάθημα θα διανέμεται βιβλιογραφία που θα περιλαμβάνει αναφορά στα βασικά αρχαία κείμενα και σε σύγχρονα εγχειρίδια και μελέτες. Σε αυτά θα στηριχθεί και η εξέταση του μαθήματος.

Μια πρώτη ενημέρωση ο φοιτητής μπορεί να βρει στα παρακάτω εγχειρίδια:
Μ. Vegetti, Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας, Αθήνα 2000 (μτφρ. Γ. Δημητρακόπουλος)
T. Irwin, Κλασική Σκέψη, Αθήνα 2005 (μτφρ. Γ. Βογιατζής)