Φ140

Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία

Η παράδοση αφορά μια εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία. Η εισαγωγή αυτή θα είναι αφενός ιστορική καθώς επιλέγει στοχαστές σταθμούς στην ιστορία της πολιτικής σκέψης, και αφετέρου εννοιολογική καθώς προσπαθεί να τους κάνει να διαλεχθούν πάνω σε βασικά ερωτήματα όπως τι είναι πολιτική φιλοσοφία, τι είναι πολιτεία και κράτος, πώς αυτό διαρθρώνεται, ποια η αγαθή διακυβέρνηση, και ποια η σχέση πολιτικής κοινωνίας και ιδιότητας του πολίτη.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είμαι διαθέσιμος για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις στο σεμινάριο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση koukouze@uoc.gr

Βιβλιογραφία

  • G.H. Sabine, Ιστορία των Πολιτικών Θεωριών, μετάφραση Μάνθου Κρίσπη, Ατλαντίς, 1961
  • Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Πολιτικοί Στοχαστές των Νεότερων Χρόνων, 4η έκδοση, Αθήνα 1999
  • Janet Coleman, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, τόμοι Ι, ΙΙ, μετάφραση Γ. Χρηστίδης, Κριτική, 2005
  • Bruce Haddock, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, μετάφραση Βασίλης Φροσύνος, Πατάκης, 2009
  • Παύλος Σούρλας, Φιλοσοφία του Δικαίου: Τόμος Ι, Αρχαιότητα, Αντ. Σάκκουλας
  • Pierre Manent, Απλά Μαθήματα Πολιτικής Φιλοσοφίας, μετάφραση Δημ. Σωτηρόπουλος, Πόλις, 2005