Φ140

Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία

Η παράδοση αφορά μια εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία. Η εισαγωγή αυτή θα είναι αφενός ιστορική καθώς επιλέγει στοχαστές σταθμούς στην ιστορία της πολιτικής σκέψης, και αφετέρου εννοιολογική καθώς προσπαθεί να τους κάνει να διαλεχθούν πάνω σε βασικά ερωτήματα όπως τι είναι πολιτική φιλοσοφία, τι είναι πολιτεία και κράτος, πώς αυτό διαρθρώνεται, ποια η αγαθή διακυβέρνηση, και ποια η σχέση πολιτικής κοινωνίας και ιδιότητας του πολίτη.

Βιβλιογραφία

G.H. Sabine, Ιστορία των Πολιτικών Θεωριών, μετάφραση Μάνθου Κρίσπη, Ατλαντίς, 1961

Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Πολιτικοί Στοχαστές των Νεότερων Χρόνων, 4η έκδοση, Αθήνα 1999

Janet Coleman, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, τόμοι Ι, ΙΙ, μετάφραση Γ. Χρηστίδης, Κριτική, 2005

Bruce Haddock, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, μετάφραση Βασίλης Φροσύνος, Πατάκης, 2009

Παύλος Σούρλας, Φιλοσοφία του Δικαίου: Τόμος Ι, Αρχαιότητα, Αντ. Σάκκουλας

Pierre Manent, Απλά Μαθήματα Πολιτικής Φιλοσοφίας, μετάφραση Δημ. Σωτηρόπουλος, Πόλις, 2005