Φ130

Ηθική Φιλοσοφία

    Η ηθική φιλοσοφία θέτει ερωτήματα του είδους: Τι οφείλομε (ή τι πρέπει) να κάνομε; Ποιες πράξεις είναι επιτρεπτές, επιβεβλημένες (καθήκοντα) και ποιες απαγορεύονται; Ποιο είναι το κριτήριο της ηθικότητας (της ηθικής αξίας) μιας πράξης; Ποιος (πρέπει να) είναι ο αληθινός (σωστός) σκοπός της ζωής μας; Ποιο το νόημα των πράξεων και της ζωής μας; Για τα ζητήματα τούτα έχουν αναπτυχθεί ορισμένες κύριες ή «μεγάλες» θεωρίες, όπως ιδίως: ο εγωισμός, ο ηδονισμός, ο ωφελιμισμός, οι θεωρίες της ευδαιμονίας, της τελείωσης, οι λεγόμενες «δεοντολογικές» θεωρίες κτλ. Στο μάθημα θα παρουσιασθούν, σε ιστορική και συστηματική επισκόπηση, οι βασικές έννοιες καθώς και τα κυριότερα θέματα και ζητήματα της ηθικής φιλοσοφίας.

Βασική βιβλιογραφία

  • Ι. Καντ, Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Γ. Τζαβάρας, Αθήνα: Δωδώνη, 1984 (& ανατυπώσεις).
  • Ι. Καντ, Κριτική του πρακτικού Λόγου, μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Εστία, 5η έκδ. 2012.
  • J. St. Mill, Ωφελιμισμός, εισαγωγή, μετάφραση, σχολιασμός Φ. Παιονίδης, Αθήνα: Πόλις, 2002.
  • Ε. Π. Παπανούτσος, Ηθική, Αθήνα: Δωδώνη, 5η έκδ. 1995.
  • Θ. Ν. Πελεγρίνης, Ηθική φιλοσοφία, Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, 2η έκδ. 1997.
  • J. & St. Rachels, Στοιχεία ηθικής φιλοσοφίας, επιμέλεια Φ. Παιονίδης, Αθήνα: Εκδ. Οκτώ, 2012.   
  • R. F. Atkinson, Εισαγωγή στην ηθική φιλοσοφία, μετάφραση Ε. Καλοκαιρινού, Θεσσαλονίκη: Σύγχρονη Παιδεία, 2012.
  • G. E. Moore, Ethics, Οξφόρδη: Oxford University Press 1912 (& ανατυπώσεις).

Στο μάθημα θα δοθεί περαιτέρω ειδική βιβλιογραφία.