Φ130

Ηθική Φιλοσοφία

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην ηθική φιλοσοφία. Θα προσεγγίσουμε τα κύρια προβλήματα της φιλοσοφικής ηθικής διακρίνοντας τρία θεμελιώδη ερωτήματα: (1) Τι οφείλω να πράττω; (2) Γιατί αυτή πράξη είναι ηθικά ορθή; (3) Τι σημαίνουν οι ηθικές μας έννοιες; Μέσα από την εξέταση αυτών των ερωτημάτων θα μπορέσουμε να δούμε πώς διακρίνεται η φιλοσοφική ηθική τόσο από την καθημερινή μας ηθική κατανόηση όσο και από άλλους φιλοσοφικούς κλάδους, ενώ επιπλέον θα δούμε τις απαντήσεις που έχουν δοθεί σ’ αυτά στην ιστορία της ηθικής φιλοσοφίας από τους κλασικούς εκπροσώπους της (φιλοσόφους, σχολές, θεωρίες). Χρήσιμες κατά την εξέταση μας θα είναι δύο κεντρικές διακρίσεις: Μια διάκριση τριών επιπέδων της φιλοσοφικής ηθικής (περιγραφική ηθική, κανονιστική ηθική, μεταηθική), και μια διάκριση δύο προοπτικών ή τρόπων πρόσβασης στην ηθική (της εσωτερικής και της εξωτερικής προοπτικής).

 


Στόχος του εισαγωγικού αυτού μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες και τα βασικά προβλήματα της φιλοσοφικής ηθικής, ώστε στην συνέχεια των σπουδών τους να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν πιο ειδικά μαθήματα ηθικής φιλοσοφίας