Φ110

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης

Θα εξεταστούν θεμελιώδη προβλήματα, όπως η διάκριση ανάμεσα στην επιστήμη και στην ψευδοεπιστήμη· ο ρόλος των εμπειρικών δεδομένων στη συγκρότηση των επιστημονικών θεωριών και το συναφώς το πρόβλημα της  
επαγωγής· η επαλήθευση· η διάψευση· η σχέση ανάμεσα στη θεωρία και στην παρατήρηση· ο σχετικισμός· η σχέση των επιστημονικών θεωριών με την πραγματικότητα και συναφώς η διαμάχη ανάμεσα στον ρεαλισμό και στον αντιρεαλισμό· το πρόβλημα του υποκαθορισμού των επιστημονικών θεωριών από τα εμπειρικά δεδομένα· η συναγωγή της βέλτιστης εξήγησης· η αλλαγή των επιστημονικών θεωριών· η γνωστική ορθολογικότητα.