Φ100

Εισαγωγή στη φιλοσοφία

Η Εισαγωγή στη φιλοσοφία έχει σκοπό να απαντήσει στα ερωτήματα: Τι είναι η φιλοσοφία; Ποια η σχέση της με άλλες συναφείς δραστηριότητες ή πεδία, ιδίως με την επιστήμη; Ποια προβλήματα είναι φιλοσοφικά; Τι χρειάζεται (ακόμη) η φιλοσοφία; Θα επικεντρωθούμε σε ορισμένα από τα κυριότερα φιλοσοφικά θέματα: τα προβλήματα της γνώσης, του Είναι και του όντος, της μεταφυσικής, της ηθικής πράξης. Στο μάθημα επιχειρείται μια συνοπτική επισκόπηση, ιστορική και συστηματική, των βασικών κλάδων της φιλοσοφίας (κυρίως Γνωσιολογία, Οντολογία-Μεταφυσική, Ηθική, Αισθητική).  

Βασική βιβλιογραφία

  • Ν. Αυγελής, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, 5η έκδ., Θεσσαλονίκη 2005.
  • Θ. Βέϊκος, Προλεγόμενα στη Φιλοσοφία, Αθήνα: Θεμέλιο 1983.
  • Χ. Θεοδωρίδης, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, 2η έκδ., Αθήνα: Εστία 1955 (& ανατυπώσεις).
  • Τ. Μπαγκίνι-Π. Φοσλ, Τα εργαλεία του φιλοσόφου, Αθήνα: Καστανιώτης 2005.
  • Μ. Ράσσελ, Τα προβλήματα της Φιλοσοφίας, Αθήνα: Αρσενίδης 2008.
  • Α. Ρενώ (επιμ.): Η Φιλοσοφία, Αθήνα: Πόλις 2009.
  • Γ. Τζαβάρας, Εγχειρίδιο Φιλοσοφίας, 3η έκδ., Αθήνα: Τυπωθήτω (Δαρδανός) 2006.