ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.  78

ΦΕΚ 56/21.3.2002

 

Άρθρο 1

Ίδρυση

Ιδρύεται στό Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης, που καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές αναγκών του Τομέα Φιλοσοφίας και γενικότερα του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Φιλοσοφίας.

Άρθρο 2

Σκοπός

Το εργαστήριο έχει σκοπό:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών αναγκών του Τομέα Φιλοσοφίας και γενικότερα του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμοσμένη φιλοσοφική έρευνα σε σχέση με προβλήματα που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο και ανακύπτουν από τις κοινωνικές εφαρμογές των νέων τεχνο-επισημονικών ανακαλύψεων (προβλήματα βιοηθικής, επαγγελματικής ηθικής, ηθικής των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών κτλ.). Έμφαση επίσης δίνεται στην ιστορική έρευνα της Φιλοσοφίας (Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία, ιδιαιτέρως) και στη σύνδεση της τελευταίας με την προηγούμενη ερευνητική διάσταση του Εργαστηρίου.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3.  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων..

4. Τη διεξαγωγή έρευνας στη διδακτική της Φιλοσοφίας.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 “Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς” (Α' 53).

6. Την έκδοση επιστημονικού περιοδικού, στο οποίο δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου και άλλων συγγενών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, των Α.Ε.Ι. της χώρας και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α’159) και 13 παρ. 3β του Ν.2817/2000 “Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις” (Α’78) αντίστοιχα.

Άρθρο 4

Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το  εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α’ 159).

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/82, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα μεριμνά για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5

Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και σε χώρους που παραχωρούνται σ’αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’αυτό,  την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980.