ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Κτίριο ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (ΚΕΜΕ)
Τηλ.: 28310-77210
Fax: 28310-77222
 
Πειραματική συνθήκη ανίχνευσης της αριθμητικής ικανότητας των βρεφών
(Tsourtou, 2013· Τσούρτου, 1998· Τσούρτου & Κουγιουμουτζάκης, 2003).
 
Το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης [Άρθρα 1 και 2 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αρίθμ. 190 (ΦΕΚ 177/2.8.2000)] ιδρύθηκε για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας και έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και  των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
3.  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο  Π.Δ. 159/1984 (Α' 53).
 
Σχετικά έγγραφα: